Prácheňsko
 zájmové sdružení právnických osob

2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2016 | 2017

Realizované projekty

Mikroregion Prácheňsko byl založen za účelem koordinace, realizace záměrů a spolupráce v oblasti hodpodářského, sociálního a kulturního rozvoje v působnosti členských obcí. Rozvoj venkovského regionu je především zaměřen na využití potenciálu historického Prácheňského kraje s cílem oslovit turisty, kteří mikroregionerm projíždějí ve směru na Šumavu nebo v letním období využívají Otavu jako jednu z vodních turistických cest. Nyní Vám chronologicky představíme významné počiny, při jejichž realizaci nás vedlo motto: “Na konci nebudeme nikdy, ale každý rok je nutné udělat krok, občas skok”.

Rok 2001

 • založení sdružení
 • „Střípky Prácheňska“ – tiskovina formátu A5, která představuje celé území Prácheňska a vyzdvihuje zajímavosti v jednotlivých obcích
 • „Strategie mikroregionálního rozvoje Prácheňska“ – zahájení, rozbory území, shromažďování informací o regionu, charakteristika společných zájmů a potřeb

Rok 2002

 • „Pohlednice Prácheňsko“ – vydání 5.000 ks nových kreslených pohlednic velkého formátu s dominantami jednotlivých členských obcí
 • „Cyklotrasy, vyznačení, venkovní mapy, tištěný průvodce“ – zahájení projektu na vybudování nových tras pro cyklisty včetně doplňujících potřeb, typování a prohlídky tras v terénu, vše v návaznosti na stávající trasy na Nepomucku, Blatensku, Strakonicku a Sušicku
 • „Informační centrum Horažďovice“ – byl realizován projekt na podporu vybavení, značení a rozšíření služeb střediska při MěÚ Horažďovice
 • „Oprava drobných památek“ – v rámci projektu bylo opraveno dvacet drobných památek na území Prácheňska – kapličky, boží muka, křížky, apod., ve vesnicích Svéradice, Slatina, Chanovice, Nová Ves, Kvášňovice, Defurovy Lažany, Oselce, Olšany
 • „Strategie mikroregionálního rozvoje Prácheňska“ – dokončení hlavního společného rozvojového dokumentu; shrnuta charakteristika sdružení, sumarizovány hlavní problémy pro společné řešení, navržena společná řešení a postupy při řešení potřebných a problematických oblastí činností obcí, vytčeny programové okruhy, určeny slabé stránky území a zdůrazněny silné stránky mapovaného území regionu, specifikované potřeby jednotlivých členů;
  především je nutné: zastavit snižovaní počtu trvale bydlících občanů, udržení základní dopravní obslužnosti, opravit silniční síť, budovat základní infrastrukturu (vodovod, kanalizace, místní komunikace, plynovod, ČOV), řešit odpadové hospodářství, udržet a rozšiřovat zaměstnanost, realizovat pozemkové úpravy, vypracovávat územně plánovací dokumentace, společně propagovat region, vytvářet možnosti cestovního ruchu a budovat související služby, zajistit záchranu a obnovu kulturních a drobných památek, podporovat volnočasové a sportovní aktivity, koordinovat činnosti jednotlivých obcí včetně spolupráce s místními živnostníky, zemědělci a podniky, atd.;
  vše pod mottem: „Na konci nebudeme nikdy, ale každý rok je nutné udělat krok, občas skok“
 • „Videokazeta putování s písničkou po Prácheňsku“ – podrobný dokumentární film po vesnicích Prácheňska doprovázený lidovými kapelami z regionu

Rok 2003

 • „Studie sociálně-ekonomického rozvoje Prácheňska“ – vypracovná studie, která bude sloužit jako podklad pro směřování služeb především v sociální oblasti a při podávání žádostí do různých dotačních programů
 • „Vintířova stezka“ – zapojení se do česko-německého projektu zaměřeného na partnerství, historii a turismus www.dva.cz/vs/index.html

Rok 2004

 • „Studie zavedení bezdrátových rozhlasů“ – společný projekt na postupné vybudování bezdrátových rozhlasů na území mikroregionu, následně využito pro vlastní realizace desítkami vesnic
 • „Putování Prácheňskem“ – tiskovina v českém, anglickém a německém jazyce podávající základní informace o všech místních částech Prácheňska, kvalitně graficky a informačně a fotograficky zpracovaná

Rok 2005

 • „Zvuková mapa Horažďovic“ – osazena nová zvuková mapa na náměstí v Horažďovicících a další mapy bez zvukové aplikace do ostatních obcí „Cyklotrasy – označení + propagace“ – v terénu vyznačeny nové trasy:

  A: Horažďovice předměstí – Babín – Svéradice – Slatina – Kadov – Chanovice – Újezd u Chanovic – Defurovy Lažany – Kvášňovice – Olšany – Pačejov – Třebomyslice – Horažďovice
  B: Horažďovice – Velké Hydčice – Žichovice – Rabí – Budětice – Hradešice – Malý Bor – Břežany – Pačejov – Třebomyslice - Horažďovice
  C: Horažďovice – Třebomyslice – Horažďovická Lhota – Velký Bor – Svéradice – Slatina – Chanovice – Nová Ves – Oselce – Kotouň – Chlumy – Nekvasovy – Kovčín – Olšany;

  trasy navázaly na již vyznačené trasy v okolí; byly osazeny nové cyklomapy ve všech vesnicích, které se do projektu zapojily
 • „Mapy Prácheňska“ – výsledkem projektu bylo obsahové vypracování, vyrobení a osazení map prácheňského regionu včetně fotopozvánek – do projektu se zapojilo čtrnáct obcí
 • „Komunitní plán“ – zahájení projektu pro mapování potřeb a následně konkrétních požadavků občanů v oblasti

Rok 2006

 • „Prácheňskem na kole“ – tištěný průvodce na trasách a to v češtině, němčině a angličtině
 • „Otavská stezka“ – partnerství a spolupráce na turistické a naučné trase po celé trase Otavy ve spolupráci se všemi obcemi a městy sousedícími s Otavou; trasy pro cyklisty, pěší a vodáky
 • „Aktualizace strategie mikroregionálního rozvoje Prácheňska“ – aktualizace, doplnění o nové členy a rozšíření strategie pro celé sdružení
 • „Obnova místních komunikací“ – projekt realizovaný v návaznosti na nové cyklotrasy
 • „Komunitní plán“ – pokračování projektu
 • „Budování absorpční kapacity - BAK“ – příprava podkladů pro programy vyhlašované orgány EU

Rok 2007

 • „Petice malých měst a obcí proti diskriminaci při přerozdělování daní“ – společný postup a oslovení zákonodárných institucí Senátu ČR a Parlamentu ČR při financování činností měst a obcí
 • „Podpora a posílení prevence, spolupráce Policie ČR“ – společný projekt s Policií ČR na poli prevence kriminality na všech úrovních
 • „Komunitní plán“ – dokončení zásadního plánovacího dokumentu, který byl spoluvytvářen s občany všech věkových kategorií na celém území Prácheňska; jednotlivé pracovní skupiny se shodly na prioritních úkolech do dalších cca deseti let.
 • Výstava „Osvobození Prácheňska 1945" - zavítal do chanovického zámeckého areálu shléhnout vystavené exponáty Ambassador USA v ČR Richard W. Graber.

Rok 2008

 • „Pootavská stezka“ – pokračující projekt

Rok 2009

 • „Prácheňsko po celý rok zve, vítá a provádí návštěvníky Pošumavím“ – projekt na vytvoření publikace o Práchni, vypracování a vydání zpravodaje o činnosti sdružení od založení po současnost a vytvoření internetových stránek s doménou www.prachensko.org
 • „Školení účetních a pracovníků obecních úřadů“ – zaměřeno na nové požadavky legislativy, na DPH pro obce, na změny v dalších obdobích. Jednodenní školení probíhají doposud.

Rok 2010

 • „Prácheňsko po celý rok zve, vítá a provádí návštěvníky Pošumavím“
  doplnění projektu o soubor pohlednic z členských obcí

Rok 2011

 • „Setkání na Práchni 2011” – propagační setkání Prácheňska a MAS Pošumaví

Rok 2012

 • „Nákup zahradní techniky” – v rámci projektu došlo k nákupu techniky pro potřeby všech členských obcí
 • „Odpoledne na Práchni” – pokračující setkání, kde se veřejnosti představují členské subjekty. Dochází k ukázkám tradičních řemesel a regionálních potravin
 • „Společná propagace mikroregionu Prácheňsko a bavorského partnera”
  projekt zahrnuje propagaci všech členských obcí a zahraničního partnera jednak projektu, a příhraničního partnera, se kterým sdružení rozvíjí spolupráci od roku 2007. Výstupem je právě datový nosič, který máte k dispozici, a informativní skládačka.

Rok 2016

 • „Společná péče o památné místo Prácheň” – projekt byl spolufinancován z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2016.

Rok 2017

 • „Prácheňsko na Práchni 2017 - 7. ročník”
 • Pěkný den. V pátek 19. 5. 2017 proběhl sedmý ročník akce „Prácheňsko na Práchni“. Cílem akce je upozornit na historické památné místo nad řekou Otavou a propagovat ho široké veřejnosti.

  Přivítání provedli starostové J. Portášik (V. Hydčice) a M. Forman (Horažďovice). Hlavním pořadatelem bylo Sdružení obcí Prácheňsko. Velké poděkování patří skupině Otaváci, jejíž členové připravili v prostorách vrchu a bývalého hradu řadu her a překvapení pro děti. K poslechu a společnému zazpívání hrála skupina Otavanka. Děvčata z Hydčic a z Hejné upekla krásné a chutné koláče. Velké díky další pomocníkům – za občerstvení, tvořivou dílnu, postavení stanů a posezení, atd. A k tomu sv. Petr zajistil slunečné a teplé jarní počasí. Celková pohoda. Za odpoledne do podvečera přišlo, posedělo, popovídalo a poveselilo se kolem 400 lidí. Z toho velké množství dětí, takže Prácheň je opravdu naše velké pojítko pro český jihozápad. Mějte se fajn, Petr Klásek

Dále bylo průběžně a opakovaně realizováno

Podpořeny projekty jednotlivých členů sdružení, které jsou nebo byly již realizovány a podpora znamenala i získání finanční podpory:

 • výstavba sportovišť s umělými povrchy a trávou ve sportovním areálu Na lipkách Města Horažďovice
 • vybudování komunikace „Silnice Chanovice – Oselce“ pro rozvoj a zachování dřevozpracujícího průmyslu v Pošumaví
 • společný postup při řešení problematiky hlubinného úložiště radioaktivních odpadů v lokalitě pracovně nazvané Pačejov nádraží
 • za pomoci agentury AgAkcent Klatovy, spol s r. o., získán zahraniční partner Město Regen
 • výstavba bioplynové stanice v Hradešicích
 • obnova a zprovoznění regionálního turistického a informačního centra Prácheň v Horažďovicích přestavbou bývalého hotelu Modrá hvězda
 • výstavba nové lávky pro pěší přes řeku Otavu ve Velkých Hydčicích (dvě etapy)
 • legislativní postupy kolem hradu Prácheň a následně úklid a úpravy v místě
 • výstavba rozhledny na vrchu Chlumu u Chanovic s podtitulem „Prácheňsko jako na dlani“ (dvě etapy)

Projekty:

 • „Střípky Prácheňska“
 • „Strategie mikroregionálního rozvoje Prácheňska“
 • „Pohlednice Prácheňsko“
 • „Cyklotrasy, vyznačení, venkovní mapy, tištěný průvodce“
 • „Informační centrum Horažďovice“
 • „Oprava drobných památek“
 • „Strategie mikroregionálního rozvoje Prácheňska“
 • „Videokazeta putování s písničkou po Prácheňsku“
 • „Vintířova stezka“ www.dva.cz/vs/index.html
 • Výstava „Osvobození Prácheňska 1945"
 • „Studie zavedení bezdrátových rozhlasů“
 • „Putování Prácheňskem“
 • „Zvuková mapa Horažďovic“
 • „Cyklotrasy – označení + propagace“
 • „Mapy Prácheňska“
 • „Komunitní plán“
 • „Prácheňskem na kole“
 • „Otavská stezka“
 • „Aktualizace strategie mikroregionálního rozvoje Prácheňska“
 • „Obnova místních komunikací“
 • „Budování absorpční kapacity - BAK“
 • „Petice malých měst a obcí proti diskriminaci při přerozdělování daní“
 • „Podpora a posílení prevence, spolupráce Policie ČR“
 • „Komunitní plán“
 • „Prácheňsko po celý rok zve, vítá a provádí návštěvníky Pošumavím“
 • „Odpoledne na Práchni”